REGLAMENT DEL CÀMPING

Reglament del càmping

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

1- CIRCULACIÓ

La circulació de vehicles de motor, bicicletes i altres s'ha de fer amb la màxima prudència a tot el recinte del Càmping, quedant totalment prohibida des de les 24h fins a les 7h. No ha d'excedir de 10 km / h la velocitat.

2- DESCANS NOCTURN

Des de les 24h fins a les 7h, es consideren hores de descans i s'hauran de respectar. En les restants hores del dia, es procurarà mantenir un volum adequat de soroll (electrodomèstics, mascotes i aparells d'àudio i vídeo), respectant sempre als veïns.

3- APARCAMENT

Tots els cotxes s'han d'aparcar obligatòriament al pàrquing habilitat a l'exterior del Càmping des de l'obertura del mateix. En cap cas es podrà utilitzar una parcel·la a manera d'aparcament ni tampoc estacionar als carrers adjacents a aquestes. En cas d'utilitzar una parcel·la a manera de pàrquing, el Càmping facturarà a la persona propietària del vehicle una nit en parcel·la (segons la tarifa en vigor en aquell moment).

En el desafortunat cas en què hi hagi algun accident que ocasioni ratllades, cops o altres desperfectes en un o més vehicles, el Càmping no es responsabilitza dels mateixos.

Queda exempt del pagament de la seva plaça de pàrquing un cotxe per cada estada en bungalow o apartament. En el cas d'allotjar en un bungalou amb capacitat per a 5/6 persones, queden exempts dos cotxes.

4- ANIMALS DOMÈSTICS

L'ADMISSIÓ D'ANIMALS ÉS FACULTATIVA DE LA DIRECCIÓ DEL CÀMPING.

En cas de ser admesos, les disposicions d'obligatori compliment són les següents:

- Dins el Càmping han d'estar permanentment lligats. Els animals no podran accedir en cap cas a les següents instal·lacions: Supermercat, restaurant, piscina, sanitaris i parcs infantils. S'ha d'evitar que facin les seves necessitats dins dels límits de càmping i en tot cas, s'han de recollir immediatament.

- Els propietaris han de portar la corresponent cartilla sanitària de l'animal en regla, la qual podrà ser requerida pel personal del Càmping per efectuar les oportuns comprovacions.

- L'empresa no es fa responsable de cap dany personal o material que puguin ocasionar els animals, ja sigui al propietari o a tercers, tot i complir amb les normes fixades en el present reglament. Quan l'animal sigui propietat d'un visitant, el campista que ha estat visitat serà el responsable subsidiari dels danys ocasionats. A manera de prevenció, la direcció del Càmping es reserva el dret d'admissió de qualsevol animal que adopti una actitud que pugui ser considerada agressiva.

- Gossos considerats per llei de raça potencialment perillosa: No s'admeten en tot el recinte del Càmping. Entre altres tenen aquesta consideració les següents races: Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Doberman, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Pitt Bull Terrier, Rottweiller, Staffordshire Bull Terrier i Tosa Inu.

- El suplement per a les mascotes en parcel·la és de 4€/nit/mascota.

- El suplement per a les mascotes en Bungalows és de 5€/nit/mascota,.

5- VISITES

Totes les visites han de notificar-se per part del client a la Recepció a l'arribada, quedant aquestes obligades a facilitar la seva documentació d'identificació per al seu registre. Els vehicles dels visitants no poden accedir al Càmping, s'han d'estacionar obligatòriament a l'aparcament exterior. Totes les visites han de ser abonades a l'arribada. Tota visita no comunicada a la Recepció serà facturada a la família visitada.

6- NETEJA

La neteja d'Apartaments i Bungalows es realitza abans de l'entrada pel personal del Càmping, sent el client qui la manté durant la seva estada.

Es prega que es mantinguin les instal·lacions del Càmping en general netes i en correcte estat. En concret, agraïm que les dutxes i serveis siguin deixades en òptimes condicions d'higiene després del seu ús.

El rentat de vehicles està totalment prohibit a tot el recinte del Càmping.

7- PARCEL·LES

Al abandonar la parcel·la, aquesta ha de quedar neta i aclarida de qualsevol objecte, amb la llum general desconnectada i amb les mànegues desconnectades i degudament recollides. El personal del Càmping està autoritzat a desconnectar la llum i l'aigua de les parcel·les en cas que el client no es trobi al Càmping i a retirar els objectes en cas que obstaculitzin la circulació i / o presentin algun perill per a la integritat física de els clients o per a les instal·lacions.

Queda expressament prohibida la col·locació de tanques de qualsevol tipus o instal·lacions que no siguin les pròpies del Càmping.

Es prohibeix abocar aigua bruta o residual directament a el terreny del Càmping. En parcel·les sense desguàs, és obligatori l'ús d'un recipient sota la caravana com a receptacle de líquids.

8- INSTAL·LACIONS I SUBMINISTRAMENTS

Es prega respectin les plantes. Queda expressament prohibit lligar filferros, clavar claus i qualsevol altra acció que pugui danyar els arbres o altra vegetació.

De la mateixa manera, en benefici de l'entorn, es prega facin un ús responsable dels subministraments (aigua i electricitat) i evitin l'ús de materials perjudicials per al medi ambient.

El càmping fa recollida selectiva d'escombraries. Preguem ajudin a respectar el medi ambient utilitzant els contenidors destinats a aquesta finalitat situats al carrer A (situats davant de la bugaderia).

Les fonts del Càmping subministren aigua potable pel que són per a ús exclusiu de recollida d'aigua. Per evidents motius d'higiene no es permet utilitzar les fonts per a cap tipus de neteja personal, ni per rentar roba, estris de cuina, animals, etc.

El parc infantil és d'ús exclusiu per a menors d'entre 2 i 10 anys sempre acompanyats per un adult. Aquestes instal·lacions no tenen vigilància, de manera que el Càmping declina tota la responsabilitat als pares o tutors.

L'ús del Mini club està destinat a nens d'entre 4 i 12 anys. Els nens podran gaudir de forma gratuïta de les activitats. Els pares han d'estar localitzables en tot moment.

L'accés a la piscina de menors de 12 anys no acompanyats serà sota l'única responsabilitat dels seus pares o adults que els tutelin. Es requereix en tot moment una conducta adequada. Queda terminantment prohibit l'entrada d'animals domèstics, banyar-se amb sabates, tovalloles, roba en general (llevat de el banyador) i altres objectes que puguin molestar a les altres persones, l'ús de pistoles d'aigua, anar amb bicicleta o patinet. etc. A més, serà motiu d'expulsió immediata de les piscines qualsevol acte brusc que pugui molestar els altres clients. No està permès l'accés fora de l'horari d'obertura.

Per tal d'evitar molèsties a altres campistes, la pràctica de jocs o esports quedarà restringida a zones destinades a aquest efecte. L'ús de làser i pistoles de balins, així com altres jocs perillosos està totalment prohibit.

Es prega així mateix als senyors clients que respectin el mobiliari i mantinguin les instal·lacions comunes en correcte estat.

9- BARBACOES

Queda prohibit encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc, llevat de cuinetes de gas butà o barbacoes de gas o elèctriques, adoptant sempre les màximes mesures de seguretat i quan les condicions atmosfèriques ho permetin. Aquesta norma està subjecta a variacions depenent de les mesures preventives forestals de la Generalitat de Catalunya.

El Càmping no es fa responsable si arribés a ocórrer algun incident com a conseqüència de no respectar aquestes normes.

10- SEGURETAT - ROBATORIS I ROBATORIS - EMERGÈNCIES

L'empresa de el Càmping no es fa responsable dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol tipus que puguin ser víctimes els campistes i els seus estris. Tampoc es respondrà dels danys causats per incendis ocasionats pels propis campistes o les seves pertinences, incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l'empresa. A l'efecte es prega als campistes la màxima prudència per evitar qualsevol d'aquests supòsits i els informem que tenen a la seva disposició caixes de seguretat en règim de lloguer a la Recepció del Càmping.

En cas d'emergència han d'avisar immediatament a la Recepció, a el personal del Càmping o trucar a el telèfon 977.179.513.

En cas d'incendi, han d'abandonar el seu allotjament i dirigir-se a l'entrada principal o a la platja, segons proximitat. Si qualsevol d'aquestes situacions es produís de nit, s'haurà d'avisar al guàrdia de seguretat (present de juny a setembre) o a l'habitatge de el personal de manteniment de el Càmping a la banda de Recepció.

11- DRET D'ADMISSIÓ

L'admissió de campistes té les limitacions recollides a l'article 9 de Decret 200/1999 que regula el dret d'admissió als establiments públics; impedint l'admissió i accés a les nostres instal·lacions:

a) A les persones que manifestin actituds violentes, i en especial les que es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser usats com a tals i les que portin vestimentes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos en el Codi Penal.

b) A les persones que puguin produir perill o molèsties als altres espectadors o usuaris i, especialment a les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver consumit i les que mostrin signes d'estat d'embriaguesa.

12- INCOMPLIMENT DEL REGLAMENT INTERIOR

En el cas que algun client pertorbés l'estada d'altres o no respectes les normes establertes en aquest reglament interior, el Càmping podrà oralment o per escrit, si ho creu necessari, donar-li un avís perquè cessi el comportament problemàtic.

En cas d'incompliment greu o repetitiu del reglament interior, i després d'haver estat avisat el client pel personal del Càmping, es rescindirà el contracte de lloguer. En cas d'infracció penal, el Càmping avisarà a les autoritats corresponents.


ESTADES EN PARCEL·LES I BUNGALOWS

PARCEL·LES

La sortida s'ha d'efectuar abans de les 12:00 l'últim dia d'estada. L'abandonament de la parcel·la tardana implica l’abonament d’un suplement (11€).

La parcel·la no podrà estar ocupada per terceres persones sense que la persona titular estigui present.

El preu estàndard de la parcel·la inclou: 1 caravana o tenda + 1 cotxe + 2 persones // 1 autocaravana + 2 persones. Qualsevol persona, animal o vehicle supletoris són subjectes a suplements (consulteu tarifes).

El lloguer de les parcel·les inclou l'accés a l'electricitat i aigua.

El client podrà escollir lliurement la parcel·la a la seva arribada. En el cas que es requereixi per causes imprevistes, el Càmping es reserva el dret de modificar la parcel·la escollida pel client substituint-la per una altra amb les mateixes característiques.

No es podran deixar tendes o caravanes desocupades al Càmping durant més de 24 hores sense posar el fet en coneixement a la Recepció, que podrà acceptar l'absència en les condicions que s'indiquin o obligar el client a la sortida del terreny amb totes les seves pertinences .

La taxa turística no està inclosa en les tarifes: 0.66 € per dia / adult major de 16 anys, un màxim de 7 nits.

BUNGALOWS

L'allotjament estarà disponible per al client a partir de les 16:00 del dia d'arribada.

La sortida el darrer dia de l'estada s'ha d'efectuar abans de les 10:00. La sortida tardana comportarà un suplement (25€).

La reserva de l'estada es mantindrà fins les 10:00 del dia posterior a la data d'entrada.

L'allotjament inclou la neteja abans de l'arribada de el client i la roba de llit.

Dipòsit: el 20% del total de l'estada s'haurà d'abonar al realitzar la reserva. L'import restant, i altres suplements si corresponen, s'abonaran a l'arribada al Càmping.

ANUL·LACIONS DE RESERVES

- Amb més de 30 dies d'antelació a l'arribada al Càmping: Es torna el 10% del total de la reserva.

- Amb menys de 30 dies d'antelació a l'arribada al Càmping: No es retorna la bestreta ja lliurat.


La confirmació de la reserva es realitzarà un cop rebut el pagament de la bestreta corresponent via mail o telefònicament.

En el supòsit que l'arribada fos posterior o la sortida anterior a l'estada contractada s’haurà d'abonar la totalitat de la reserva.

Les reserves són de caràcter personal i intransferible, qualsevol modificació ha de ser comunicada a

la Recepció del Càmping. En cas contrari, s'aplicaran els càrrecs corresponents a la fi de l'estada.

La taxa turística no està inclosa en les tarifes: 0.66 € per dia / adult major de 16 anys, un màxim de 7 nits.


Ens esforcem a donar-los el millor servei possible i en cas que es presenti qualsevol problema o dificultat, els preguem ho posin immediatament en coneixement del personal de recepció.

Tota persona inscrita al Càmping Playa y Fiesta, accepta conèixer i donar la seva conformitat a aquest Reglament de Règim interior.

Les normes recollides en aquest Reglament són d'obligat compliment per a totes les persones presents a les instal·lacions del Càmping Playa y Fiesta, els agraïm per avançat seu compliment. No complir amb aquesta normativa pot ser motiu d'expulsió de càmping.

A la Recepció té a la seva disposició uns fulls oficials de reclamació on poden fer constar les reclamacions o queixes que considerin oportuns.


La Direcció del Càmping es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en el present Reglament.


Tot l'equip del Càmping Playa y Fiesta us desitgem una feliç estada entre nosaltres.

Per a més informació, no dubtin en contactar amb el nostre departament de reserves:

Mail: reservas@campingplayayfiesta.com

Tel.: 977.179.513

Carretera nacional 340, Km 1138. Apartat de correus 168.

43892 Miami Platja

Descarregar

Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Platja davant el Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Carrer del Camping Playa y Fiesta Miami Playa Costa Dorada
Piscina Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Terrassa bar restaurant Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Entrada del Camping Playa y Fiesta Miami Playa Costa Daurada
Platja Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Piscina infantil Camping Playa y Fiesta Miami Playa Costa Dorada
Entrada al Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Tarragona Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Mont-Roig del Camp Costa Daurada
Terrassa bar restaurant Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Animació a la piscina Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Cambrils Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Salou Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada